Możliwość przyłączenia domu do kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje mieszkańców sołectwa Radocza objętych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2013 (etap II) o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej »

Prace na oczyszczalni ścieków w Radoczy odebrane

sbr15a0022 grudnia 2014 roku został podpisany protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Modernizacja gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Radoczy”. Przeprowadzone prace przez P.U.P.H. „Otech” z Gorlic za kwotę 1.512.384,45 zł. pozwoliły rozbudować przebieg procesu oczyszczania ścieków w zakresie obioru, stabilizacji i zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni SBR w Radoczy.
czytaj więcej »