Stacje wodne

STACJA UZDATNIANIA WODY W WITANOWICACH

Stacja Uzdatniania Wody Wodociągowej w Witanowicach otrzymała pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z ujęcia w Witanowicach składającego się z studni S-1, S-2, S-3, S-4 i S-5, które ujmują wody infiltracyjne rzeki Skawy dla potrzeb lokalnego wodociągu gmin Tomice i Brzeźnica w ilości Qh = 26 m³•hˉ¹ tj. Qd = 624 m³•dˉ¹.
Ujęcie wody jest zlokalizowane w zachodniej części miejscowości Witanowice, na prawym brzegu rzeki Skawy. Rzędna terenu w rejonie ujęcia wynosi 246 – 251 m n.p.m. N49º54'54” E19º30'30”. W bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia brak studni której użytkowanie mogłoby oddziaływać na ujęcie wody.
Studnie czerpalne są wykonane jako studnie zbiorczo-filtrowe o głębokości: S-1 – 5,5 m; S-2 – 5,0 m; S-3, S-4, S-5 – 0d 5,5 m do 6,0 m. Ujęcie jest eksploatowane zespołowo, z tym że ilość pracujących studzien jest uzależniona od bieżącego zapotrzebowania na wodę.
Ilość pobieranej wody jest mierzona za pomocą wodomierzy zainstalowanych na ujęciu. Wodomierze również są zainstalowane na końcówkach przyłączy wodociągu w budynkach poszczególnych odbiorców. Wodomierz dla Gminy Brzeźnica jest zainstalowany przy granicy gmin Tomic i Brzeźnicy w miejscowości Wyźrał.
Zatwierdzone przez pozwolenie wodno-prawne zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą Qd = 624 m³•dˉ¹.Jednak rzeczywista ilość pompowanej wody do sieci jest mniejsza i wynosi średnio Qdśr = 503,6 m³•dˉ¹.
"SUW Witanowice" dostarcza wodę na terenie gminy do miejscowości Witanowice, dodatkowo z możliwością zasilenia miejscowości Woźniki.

 

STACJA UZDATNIANIA WODY W RADOCZY

Stacja Uzdatniania Wody Wodociągowej w Radoczy otrzymała pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z ujęcia w Radoczy, które ujmuje wody podziemne dla potrzeb lokalnego wodociągu w ilości Qh = 8,64 m³•hˉ¹ tj. Qd = 207 m³•dˉ¹.
Ujęcie wody jest zlokalizowane w północno-zachodniej części miejscowości Radocza, jest to cześć działki nr 481/1. Rzędna terenu w ujęcia wynosi 287,15 m n.p.m. N49º55'037” E19º27'07”.
Ujęcie wody wykonane jest w postaci studni betonowej ujmującej o średnicy 150 cm i głębokości 3,0 m. Ujmuje ona wodę z warstwy wodonośnej na poziomie 2,0 – 2,5 m pod powierzchnią terenu. Woda dostaje się do studni przez otwory boczne.
Stacja jest wyposażona w chlorownie – w razie pogorszenia jakości ujmowanej wody. Zbiornik wyrównawczy ma za zadanie wyrównanie nierównomierności rozbioru wody.
Ilość pobieranej wody jest mierzona za pomocą wodomierzy zainstalowanych przy ujęciu. Wodomierze również są zainstalowane na końcówkach przyłączy wodociągu w budynkach poszczególnych odbiorców.
"SUW Radocza" pompuje wodę do sieci wodociągowej obsługującej miejscowość Radocza.

 

STACJA UZDATNIANIA WODY W WOŹNIKACH

Stacja Uzdatniania Wody Wodociągowej w Woźnikach otrzymała pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z ujęcia w Woźnikach, które ujmuje wody podziemne dla potrzeb lokalnego wodociągu w ilości Qh = 6,8 m³•hˉ¹ tj. Qd = 163,2 m³•dˉ¹.
Ujęcie wody jest zlokalizowane w centrum miejscowości Woźniki, na terenie należącym do GZK Tomice. Rzędna terenu w ujęcia wynosi 248,3 m n.p.m. N49º56'23” E19º29'45”
Ujęcie wody stanowi studnia z kręgów betonowych o średnicy 2250/2000 mm i głębokości 3,0 m.
Stacja jest wyposażona w chlorownie – w razie pogorszenia jakości ujmowanej wody. Zbiornik wyrównawczy ma za zadanie wyrównanie nierównomierności rozbioru wody.
Do pomiaru ilości pobieranej wody ze studni ujęcia podziemnego zastosowano wodomierz zamontowany na przewodzie tłocznym za pompą umieszczoną w pompowni.. Wodomierze również są zainstalowane na końcówkach przyłączy wodociągu w budynkach poszczególnych odbiorców.
Ustalona przez pozwolenie wodno-prawne eksploatacja ujęcia wynosi Qd = 163,2 m³•dˉ¹. Jednak rzeczywista ilość pompowanej wody do sieci jest mniejsza i wynosi średnio od Qdśr = 100 do 160 m³•dˉ¹.
"SUW Woźniki" pompuje wodę do sieci wodociągowej obsługującej miejscowość Woźniki.