Jakość ścieków

Oczyszczalnia ścieków SBR-Radocza  Mnich-Staw w.II – próbka średnia dobowa
(ściek oczyszczony – data badania: 08.2015 r.)

Oznaczany parametr Jednostka Wyniki badań
Zawiesina ogólna mg/l 46,8
ChZTCr mg/l 140
BZT5 mg/l 38,7
Chlorki mg/l 92,4
Siarczany mg/l 88,8

 

Oczyszczalnia ścieków SBR-Radocza Komora sita – próbka średnia dobowa
ściek surowy – data badania: 08.2015 r.)

Oznaczany parametr Jednostka Wyniki badań
Zawiesina ogólna mg/l 342
ChZTCr mg/l 634
BZT5 mg/l 304