Przyłącz do kanalizacji (warunki)

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PODŁĄCZANIU DOMU DO KANALIZACJI SANITARNEJ:

 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych.

2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o warunki techniczne podłączenia wydawane przez GZK w Tomicach na podstawie istniejącego projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Zmiany przebiegu trasy przyłącza kanalizacyjnego należy uzgodnić z GZK w Tomicach.

4. Podłączenie należy wykonać od budynku do studzienki kanalizacyjnej wskazanej w warunkach wydanych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach.

5. Wraz z podłączeniem do sieci sanitarnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżnienia i likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), lub zachowanie go z przeznaczeniem innym niż cele związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych.

6. Nie wolno wprowadzać wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

7. Nie wolno wprowadzać do systemu kanalizacji sanitarnej związków określonych w art.9 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

8. Wykonane podłączenie w otwartym wykopie (przed zasypaniem) należy zgłosić do odbioru technicznego w GZK Tomice (termin należy ustalić telefonicznie z wyprzedzeniem), oraz zlecić geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza – geodezję powykonawczą wykonuje inwestor na koszt własny.

9. Odbiór wykonanego przyłącza zostanie zakończony protokołem technicznym odbioru przyłącza kanalizacyjnego.

10. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odbiór ścieków pomiędzy właścicielem obiektu a Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomicach.

11. W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w obrębie sieci sanitarnej podczas wykonywania podłączenia właściciel obiektu podłączanego zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia szkody na własny koszt.

12. W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych, przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

13. Wnioski dla mieszkańców chcących podłączyć się do kanalizacji sanitarnej w zakładce „Obsługa klienta”.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Nielegalne odprowadzanie ścieków podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł, co wynika art. 28 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik GZK w Tomicach w siedzibie: ul. Wadowicka nr 49, 34-100 Tomice; od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, numer telefonu: 33 823 42 80.