Taryfy – 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług
świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach
obowiązujące od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

(ZGODNE Z UCHWAŁĄ NR XXI/152/2016 RADY GMINY TOMICE Z DNIA 18 LISTOPADA 2016 R.)

DOPŁATY DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
(ZGODNE Z UCHWAŁĄ NR XXI/153/2015 RADY GMINY TOMICE Z DNIA 18 LISTOPADA 2016 R.)

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
(cena za dostarczenie 1 m3 wody)

 
Lp Taryfowa grupa odbiorców Jedn. miary Cena (netto) Cena (brutto) Cena (brutto)
po dopłacie
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,30 4,64 4,21
2 Pozostali odbiorcy i woda na cele p.poż. zł/m3 4,30 4,64

Stawki opłat abonamentowych do ceny wody
(stawka opłaty abonamentowej w oparciu o wskazanie wodomierza głównego)

 
Lp Taryfowa grupa odbiorców Jedn. miary Cena (netto) Cena (brutto)
1 Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 3,69 3,99

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
(cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków)

 
Lp Taryfowa grupa odbiorców Jedn. miary Cena (netto) Cena (brutto) Cena (brutto)
po dopłacie
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 5,20 5,62 5,08
1 Pozostali odbiorcy zł/m3 5,20 5,62

Stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach wody bezpowrotnie zużytej do ceny ścieków
(stawka opłaty abonamentowej  – w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej)

 
Lp Taryfowa grupa odbiorców Jedn. miary Cena (netto) Cena (brutto)
1 Gospodarstwa domowe / pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 2,24 2,42