Sieć kanalizacyjna

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY PODŁĄCZANIU BUDYNKU DO SIECI KANALIZACYJNEJ:

 1. Złożenie, w siedzibie GZK Tomice, wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 2. Odbiór, w siedzibie GZK Tomice, po upływie 30 dni, warunków technicznych podłączenia.
 3. Zlecenie geodecie pomiaru inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego (wniosek do pobrania w zakładce).
 4. Zlecenie, w biurze projektowym, wykonania dokumentacji przyłączeniowej na podstawie wydanych warunków – (procedura bez zgłoszenia robót budowlanych).
 5. Zgłoszenie, co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac, kierownikowi GZK Tomice gotowość wykonania przyłącza.
 6. Ustalenie z kierownikiem GZK Tomice terminu odbioru przyłącza w otwartym wykopie.
 7. Podpisanie w siedzibie GZK Tomice protokołu odbioru przyłącza.
 8. Dostarczenie geodezji powykonawczej przyłącza do siedziby GZK Tomice.
 9. Podpisanie, na postawie protokołu odbioru przyłącza, umowy na świadczenie usługi odprowadzania ścieków.

Informacje dodatkowe:

 1. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o warunki techniczne podłączenia wydawane przez GZK w Tomice, oraz dokumentację podłączenia wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
 2. Dokumentacja podłączenia do sieci kanalizacyjnej musi być opracowana przez projektanta posiadającego wiedzę i uprawienia. 
 3. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane wyłącznie przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych.
 4. Zmiany przebiegu trasy przyłącza należy uzgodnić z GZK w Tomicach i nanieść w dokumentacji powykonawczej przyłącza.
 5. Odbiór przyłącza następuje w otwartym wykopie (przed zasypaniem).
 6. Geodezję powykonawczą wykonuje inwestor na koszt własny.
 7. Protokół techniczny odbioru przyłącza kanalizacyjnego jest elementem koniecznym zawarcia umowy o świadczenie usług odprowadzania ścieków.
 8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sieci kanalizacyjnej i jej elementów podczas wykonywania podłączenia wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia zniszczeń na własny koszt.

Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego

Jednym z obowiązków Inwestora chcącego zrealizować budowę przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza, oraz dostarczenie jednego egzemplarza mapy do siedziby GZK Tomice. W ramach tego działania do wniosku o wydanie warunków należy złożyć oświadczenie geodety potwierdzające przyjęcie do inwentaryzacji powykonawczej. Odpowiedni wniosek można pobrać w zakładce – „dokumenty do pobrania”.