Statut

STATUT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W TOMICACH
Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 10 sierpnia 2012 r.
(Dz. Urzęd. Wojew. Małop. z dnia 20.09.2012, poz. 4622)

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
6) uchwały Nr XXIV/154/98 Rady Gminy Tomice z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego oraz nadania statutu;
7) niniejszego Statutu i przepisów szczególnych.

§ 2.

1. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Tomice.
2. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
3. Nadzór nad Zakładem sprawuje Wójt Gminy Tomice.

§ 3.

Siedziba Zakładu mieści się w Tomicach przy ul. Wadowickiej 49.

 

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania Zakładu

§ 4.

1. Zakład jest powołany do realizacji zadań własnych Gminy Tomice, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych i realizuje zadania w zakresie określonym niniejszym Statutem.
2. Do podstawowego zakresu działania Zakładu należy wykonywanie zadań w zakresie:
1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
2) kanalizacji, w tym deszczowej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
4) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
5) zieleni gminnej i zadrzewień;
6) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.
3. Wykonywanie nowych zadań wymaga zmiany niniejszego Statutu.

 

Rozdział 3.
Zarządzenia i organizacja Zakładu

§ 5.

1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Zakładu.
2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zakładu i sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań.
3. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wójt Gminy Tomice, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.
4. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Tomice.
5. Do dokonywania czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta.
6. W czasie nieobecności kierownika jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez kierownika po uzgodnieniu z Wójtem.
7. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
8. Status prawny, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zakładu określają przepisy odrębne.

§ 6.

Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny ustalany przez kierownika w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Tomice.

 

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa Zakładu

§ 7.

Zakład zarządza:
1) majątkiem Gminy Tomice określonym w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/154/98 Rady Gminy w Tomicach z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego oraz nadania statutu;
2) majątkiem wspólnym Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica określonym w załączniku Nr 1 do porozumienia komunalnego z dnia 21 października 1994 r. zawartego z Gminą Brzeźnica;
3) majątkiem nabytym przez Zakład lub przekazanym w zarząd po jego utworzeniu.

§ 8.

1. Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej określone w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu rozliczenia z budżetem Gminy Tomice.
3. Źródłami finansowania przychodów Zakładu są przychody z działalności własnej i inne przychody przewidziane w przepisach prawa.
4. Zakład może otrzymywać z budżetu Gminy Tomice dotacje na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
5. Zakład prowadzi rachunkowość budżetową zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
7. Zakład sporządza sprawozdania finansowe i statystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

1. Statut obowiązuje z dniem określonym w uchwale Rady Gminy Tomice o jego uchwaleniu.
2. Zmiany Statutu są dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.