Struktura

Działalność jednostki:

Gminny Zakład Komunalny Tomice został powołany Uchwała Rady Gminy Tomice Nr XXIV/154/98 z dnia 18.06.1998 r.
Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna samorządu gminnego pod nazwą: „Zakład Budżetowy”, której celem jest bieżące zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/99/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r., wprowadzono zmiany w Statucie GZK dotyczące remontu  chodników i dróg gminnych , utrzymanie czystości i porządku w gminie , organizacja i prowadzenie prac interwencyjnych , wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych. Nowy Statut GZK zatwierdzony został przez Radę Gminy Tomice Uchwałą Nr XVII/132/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców i instytucji w Gminie Tomice oparta jest o eksploatowane wodociągi grupowe w Witanowicach, Radoczy, Woźnikach.
Miejscowość Tomice zaopatrywane jest w wodę przez WPWiK Wadowice. Zakład prowadzi sprzedaż hurtową wody dla Gminy Brzeźnica.

 

Ujęcie wody:

Głównym ujęciem wody w Gminie jest ujęcie na rzece Skawie. Ujęcie tworzy 5 studni głębinowych. Woda pompowana jest do stacji uzdatniania wody w Witanowicach, skąd za pomocą agregatów tłoczona jest do zbiorników, a następnie do sieci.
Pomiędzy SUW Witanowice a zbiornikiem funkcjonuje system sterowania i nadzoru z wykorzystaniem urządzeń łączności radiowej. Z tego też ujęcia w wodę zaopatrywana jest miejscowość: Witanowice, Lgotę , Zygodowice w ilości ok. 30% ogółu uzdatnionej wody, zaś około 80% wody sprzedawana jest do Gminy Brzeźnica. Woda pozyskiwana na poszczególnych ujęciach uzdatniana jest podchlorynem sodu.
Istnieje również lokalne ujęcie wody w Radoczy i Woźnikach, które oparte jest o naturalne źródło wody podziemnej.
Do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Radoczy w sytuacjach awaryjnych; w czasie remontów sieci, awarii, zmniejszonej wydajności wody ze źródła, wodę zakupuje się z Gminy Wieprz. awaryjnych, remontu sieci, czy spadającej wydajności źródła w okresie suszy, wodę zakupuje się z Gminy Wieprz.
Obecnie zakład obsługuje 1120 punktów odbioru usług dostarczania wody.

 

Oczyszczanie ścieków:

Zakład eksploatuje  oczyszczalnię ścieków typu SBR w miejscowości Radocza, gdzie oczyszczane są ścieki socjalno – bytowe dostarczane z 300 gospodarstw domowych.
Ścieki z terenu Tomic dostarczane są poprzez przepompownię usytuowaną obok skrzyżowania dróg Zator- Brzeźnica.

 

Zgodnie ze Statutem Gminnego Zakładu Komunalnego do podstawowego zakresu działania Zakładu należy:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
2) kanalizacji, w tym deszczowej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
4) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
5) zieleni gminnej i zadrzewień;
6) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.